OPS Chrzypsko Wielkie

biuletyn informacji publicznej

64-412 Chrzypsko Wielkie, ul. Główna 16

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu
Kontrast

Deklaracja dostępności


 Deklaracja dostępności 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim  http://www. opschrzypsko.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2016-04-18 .

Data ostatniej istotnej aktualizacji:  2019-09-13 .

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Maria Nowak , ops@chrzypsko.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 612951177. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

 Ośrodek Pomocy Społecznej znajduje się w budynku przy ulicy Głównej 16 w Chrzypsku Wielkim. Wchodzi się wejściem głównym bez kontroli.
Wchodzi się schodami, następnie korytarzem w prawo do pomieszczeń OPS na parterze budynku. W bocznym korytarzu znajduje się winda wewnętrzna, którą można zjechać na niższą kondygnację do pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy oraz na wyższą kondygnację do pomieszczeń Placówki Opiekuńczo Wychowawczej.
Do wejścia głównego prowadzą schody oraz winda zewnętrzna dla osób niepełnosprawnych.
Brak jest w budynku pochylni, platform, informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.
Budynek posiada parking, bez wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
Pomimo braku informacji o prawie wstępu, do budynku można wejść z psem asystującym.
W Ośrodku Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim brak jest tłumacza migowego. Osoby niesłyszące i głuchonieme chcące skorzystać z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w naszym Ośrodku zobowiązane są zgłosić ten fakt w terminie conajmniej 3 dni roboczych przed planowaną wizytą, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

 Wyświetleń strony: 815
Data wytworzenia: 30-03-2022, 09:04:48 przez Administrator
Opublikowano: 30-03-2022, 09:05:45 przez Administrator
Ostatnia modyfikacja: 30-03-2022, 09:07:14 przez Administrator

Drukuj | Powiadom znajomego