OPS Chrzypsko Wielkie

biuletyn informacji publicznej

64-412 Chrzypsko Wielkie, ul. Główna 16

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu
Kontrast

załącznik: Oświadczenie dla kandydata


………………………….
(data)
OŚWIADCZENIA
Ja niżej podpisana/y ……………………………………………………………………………
zamieszkała/y ………………………………………………………………………………….
oświadczam że:
1) nie byłam/byłem skazana/y prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

……………………………
(czytelny podpis)

2) posiadam nieposzlakowaną opinię,

…………………………………………………………………………………………..


……………………………
(czytelny podpis)

3) posiadam obywatelstwo polskie,

……………………………
(czytelny podpis)

4) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

……………………………
(czytelny podpis)


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb procedury rekrutacyjnej na stanowisko Podinspektor
w Dziale Świadczeń Rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim.


……………………………
(czytelny podpis)

 

 


Należy wypełnić w przypadku zamieszczenia na dokumentach aplikacyjnych wizerunku (zdjęcia):

Oświadczam, że wyrażam zgodę/nie wyrażam zgodę* na przetwarzanie mojego wizerunku, zawartego w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji na stanowisko Podinspektor w Dziale Świadczeń Rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim.


................................................................ (czytelny podpis)


* niepotrzebne skreślić
 Wyświetleń strony: 34
Data wytworzenia: 16-08-2021, 08:30:47 przez Administrator
Opublikowano: 16-08-2021, 08:42:50 przez Administrator

Drukuj | Powiadom znajomego