OPS Chrzypsko Wielkie

biuletyn informacji publicznej

64-412 Chrzypsko Wielkie, ul. Główna 16

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu
Kontrast

Ogłoszenie Nr 3/2021 o naborze na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi


 

                                                                                   Chrzypsko Wielkie, dn. 15 grudnia 2021r.
 
 
OGŁOSZENIE Nr 3/2021
                        o naborze na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
 
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim ogłasza nabór
specjalistów do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych
 
 
              I. Charakter umowy: zakup usługi, umowa - zlecenie
                  Okres umowy: od 01.I.2022 do 31.XII.2022
 
             II. Liczba godzin:
             1. Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz wsparcie
                    psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczno-terapeutyczne: 22 godzin miesięcznie
 
 
            III. Miejsce wykonywania usługi: w domu podopiecznego lub w gabinecie
 
            IV.   Nazwa i adres zleceniodawcy:
             Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Główna 16, 64-412 Chrzypsko Wielkie, tel:612951177
 
            V.    Zakres wykonywanych czynności:
Wsparcie psychologiczno – pedagogiczne, dydaktyczno-terapeutyczne oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych i wychowawczych zgodnie z zaleceniami lekarza, psychologa, pedagoga, logopedy.
VI. Niezbędne wymagania:
1. Zgodnie z § 3 ust 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. Nr 189 poz. 1598  z 2005 r. z późn.zm.) specjalistyczne usługi  powinny być świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu :pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę iumiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.
2.Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek :
a) szpitalu psychiatrycznym;
b) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
c) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
d) ośrodku terapeutyczno- edukacyjno- wychowawczym;
e) zakładzie rehabilitacji;
f) innej jednostce niż wymienione w pkt. a-e, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
3.Osoby świadczące usługi muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:
a) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;
b) kształtowania nawyków celowej aktywności;
c) prowadzenia treningu zachowań społecznych.
Powyższy staż nie może być zastąpiony nawet półrocznym kursem w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych, ani praktyką odbywaną w czasie studiów.
W/w wykształcenie, doświadczenie i przeszkolenie muszą poparte być stosownym dokumentami.
 
VII. Wymagania dodatkowe:
a) nieposzlakowana opinia
b) pełna zdolność do czynności prawnych
c) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne    przestępstwo skarbowe
d) umiejętność skutecznego komunikowania się
e) umiejętność organizowania pracy w miejscu zamieszkania klienta
VIII. Wymagane dokumenty:
a) formularz ofertowy – załącznik nr .1
b) Curriculum Vitae
c) list motywacyjny
d) kopie dokumentów poświadczające posiadane kwalifikacje
e) kopie dokumentów poświadczające przebieg pracy zawodowej
f) ewentualne referencje z miejsc pracy
g) oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby rekrutacji danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (publ. Dz.Urz.UE L Nr 119,s.1) innych niż wymagane przepisami prawa przez administratora danych w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko specjalisty usług opiekuńczych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim.
 
IX. Miejsce i termin złożenia oferty – dokumentów:
Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Główna 16, 64-412 Chrzypsko Wielkie w zamkniętej kopercie z dopiskiem : ”Nabór na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych” do dnia 10 stycznia 2022 r. do godz.13°°.
 
 

                                                                                        Kierownik OPS
                                                                                          Maria Nowak
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY
do ogłoszenia nr 3/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r. dotyczącego naboru osób do wykonywana specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
I Dane dotyczące Wykonawcy:
Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………………………………
PESEL: …………………………………………………………………………………………………
Kwalifikacje:
…………………………………………………………………………………………………..
Doświadczenie:
…………………………………………………………………………………………………..
Posiadane kursy:
…………………………………………………………………………………………………...
Numer telefonu: …………………………………………………………………………………………………
II Zobowiązania Wykonawcy:
Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego naboru osób do wykonywana specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oferuję wykonanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych w dzień powszedni od poniedziałku do piątku za cenę:……………………….. zł brutto (słownie:……………………………………………………………………)
·       Oświadczam, że oferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia,
·       Oświadczam, że cena ofertowa nie zostanie zmieniona na niekorzyść Zamawiającego przez cały okres realizacji zamówienia,
·       Oświadczam, że posiadam wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 
……………………………………………….
  (data i podpis)

 Wyświetleń strony: 347
Data wytworzenia: 15-12-2021, 11:30:26 przez Administrator
Opublikowano: 15-12-2021, 11:32:56 przez Administrator

Drukuj | Powiadom znajomego