OPS Chrzypsko Wielkie

biuletyn informacji publicznej

64-412 Chrzypsko Wielkie, ul. Główna 16

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu
Kontrast

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora


 

Chrzypsko Wielkie, dn. 13.06.2022r.
OGŁOSZENIE
O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE:
PODINSPEKTOR W DZIALE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W CHRZYPSKU WIELKIM
      I.         Nazwa i adres jednostki.
Ośrodek Pomocy Społecznej
64-412 Chrzypsko Wielkie, ul. Główna 16
 
    II.         Określenie stanowiska urzędniczego.
Podinspektor
Wymiar czasu pracy: ¾ etatu
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Miejsce wykonywania pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim,
 ul. Główna 16
 
 III.         Wymagania niezbędne.
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania:
1.     wykształcenie:
a)      średnie oraz co najmniej 2 letni staż pracy w ramach umowy o pracę lub
b)      wyższe (preferowane : administracja, prawo, ekonomia)
2.     wykaże się znajomością aktów prawnych:
a)     Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci
b)    Ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
c)     Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
d)    Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
e)     Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
f)     Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego,
g)    Rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
3.     Posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
4.     Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
5.     Posiada obywatelstwo polskie,
6.     Posiada nieposzlakowaną opinię,
7.     Posiada umiejętność obsługi komputera.
 Wymagania dodatkowe:
1.     doświadczenie pracy w administracji,
2.     umiejętność pracy w zespole,
3.     samodzielność i odpowiedzialność, zdolność pracy pod presją czasu,
4.     umiejętność sprawnej organizacji pracy własnej.
 
 IV.         Zakres wykonywania zadań na stanowisku.
Do zadań podinspektora w Dziale Świadczeń Rodzinnych należeć będzie w szczególności:
1.     obsługa interesantów ubiegających się o świadczenia: zasiłki rodzinne, świadczenie wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego, KDR, dodatków mieszkaniowych i energetycznych oraz stypendiów szkolnych;
2.     przyjmowanie wniosków o przyznanie w/w świadczeń;
3.     sprawdzanie wniosków pod względem formalnym i merytorycznym;
4.     dokonywanie kwalifikacji uprawnień osób, na podstawie złożonej dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
5.     wprowadzenie danych do systemów informatycznych;
6.     prowadzenie niezbędnych rejestrów;
7.     sporządzanie sprawozdań z realizacji świadczeń;
8.     przygotowywanie decyzji administracyjnych oraz list wypłat świadczeń;
9.     przygotowywanie pism i prowadzenie korespondencji w zakresie prowadzonych spraw;
10. planowanie zapotrzebowania na środki finansowe związane z wypłatą świadczenia wychowawczego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
11. podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i opracowania decyzji w tych sprawach;
12. przeprowadzanie wywiadów z dłużnikami alimentacyjnymi i odbieranie oświadczeń majątkowych od dłużników;
13. ustalanie należności dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej;
14. rozliczanie należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyegzekwowanych od dłużników, w tym wpłaty od komorników i poborców skarbowych;
15. rozliczanie zaliczki alimentacyjnej;
16. przygotowywanie dokumentacji do archiwizacji.
 
    V.         Informacja o warunkach pracy na stanowisku.
1.       Stanowisko pracy usytuowane na I kondygnacji Ośrodka Pomocy Społecznej
w Chrzypsku Wielkim przy ul. Głównej 16.
2.       Praca w wymiarze ¾ etatu w pokoju dwuosobowym, stanowisko wyposażone jest
w zestaw komputerowy.
3.       Budynek wyposażony jest w windę dla osób niepełnosprawnych, toalety są przystosowane do poruszania się na wózku inwalidzkim.
 
 VI.         Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
Nie dotyczy, pracodawca zatrudnia mniej niż 25 pracowników.
 
VII.         Wymagane dokumenty (wszelkie dokumenty złożone w postaci kserokopii powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata lub inny podmiot do tego uprawniony).
1.       list motywacyjny,
2.       życiorys-CV ze szczegółowym opisem pracy zawodowej,
3.       oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w załączeniu),
4.       kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów), oraz kopie dokumentów o ukończonych kursach szkoleniach podnoszących kwalifikację oraz kopie świadectw pracy potwierdzających wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu na określonym stanowisku, w przypadku trwania zatrudnienia,
5.       własnoręcznie podpisane oświadczenia kandydata:
- oświadczenie o posiadanym obywatelstwu
- oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych
- oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w załączeniu),
6.       w przypadku kandydata z orzeczoną niepełnosprawnością - kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
7.       Oświadczenie, zawarte w dokumentach aplikacyjnych o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w załączonych dokumentach (list motywacyjny i CV), w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych): „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)” (w załączeniu).
 
VIII.         Miejsce i termin składania dokumentów.
1.     Oferty należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim pokój nr 17 przy ul. Głównej 16 lub za pośrednictwem poczty w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora w Dziale Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim” umieszczonym na kopercie lub drogą elektroniczną na skrzynkę podawczą e-PUAP Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim. Dokumenty aplikacyjne składane drogą elektroniczną powinny zostać uwierzytelnione kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej lub profilem zaufanym e-PUAP, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności realizujących zadania publiczne.
2.     Wymagane dokumenty należy składać do dnia 30.06.2022r. (decyduje data wpływu
do OPS w Chrzypsku Wielkim). Dokumenty, które zostaną złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert pracy, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert.
 
Wszelkie informacje o naborze oraz wyniki będą umieszczone za stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim pod adresem: http://www.opschrzypsko.pl w Biuletynie Informacji Publicznej tut. OPS oraz na tablicy ogłoszeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim.
 IX.         Postępowanie składać się będzie z:
1.     Selekcji wstępnej, czyli weryfikacji ofert pod względem formalnym oraz wstępnej oceny merytorycznej. Po dokonaniu analizy formalnej dokumentów aplikacyjnych kandydaci zakwalifikowani do następnego etapu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy. Osoby, które nie spełnią wymogów formalnych nie będą informowane.
2.     Selekcji końcowej, składającej się z rozmowy kwalifikacyjnej.
3.     Informacja o końcowym wyniku naboru będzie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka.
 
Ponadto informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Ośrodka Pomocy      Społecznej z siedzibą w Chrzypsku Wielkim przy ul. Głównej 16, 64-412 Chrzypsko Wielkie (OPS),tel:2951177, e-mail: ops@chrzypsko.pl
2. Cele i podstawy prawne przetwarzania Pana / Pani danych osobowych to:
 a) art. 6 ust 1 lit. a i b RODO tj. rekrutacja,
b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. pozyskiwanie informacji o niekaralności zgodnie z ustawą z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych na podst. ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego,
 c) art. 9 ust. 2 lit. b RODO tj. w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez pracodawcę w dziedzinie prawa pracy, w tym przetwarzania danych do oceny zdolności pracownika do pracy.
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom danych:
 a) bankom - celem wypłaty wynagrodzeń,
b) organom państwowym (np. ZUS, US i innym uprawnionym na podstawie przepisów prawa) - celem wykonania ciążących na Administratorze obowiązków,
c) podmiotom świadczącym benefity dla pracowników i współpracowników,
 d) podmiotom świadczącym usługi grupowego ubezpieczenia pracowników i współpracowników,
e) podmiotom świadczącym usługi pocztowe tj. Poczta Polska i Kurierzy,
f) podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne (hosting, dostawcom usług IT), g) podmiotom świadczącym dla nas usługi z zakresu pomocy prawnej, kadrowej, audytu wewnętrznego, księgowości, podatków lub usługi doradcze.
4. Czas przetwarzania danych to okres rekrutacji, realizacji umowy oraz czas po jej ustaniu:
a) przez 1 rok od zakończenia procesu rekrutacji;
b) dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora do czasu wniesienia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą jednak ni dłużej niż 10 lat.
5. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się kontaktować pod numerem telefonu 602 241 239 (w godzinach 10:00-20:00) bądź wysyłając informację na adres e-mail: kontakt@smart-standards.com lub jmrowicka@poczta.onet.pl, tel.
6. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 22` § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( Dz.U. z 2020 r. , poz. 1320) oraz Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.
7. Podanie danych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest obowiązkowe, pozostałe dane przetwarzamy za Pani/Pana zgodą na przetwarzanie.
8. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych oraz nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Dane przechowywane będą przez okres: wynikający z Kodeksu Pracy bądź do odwołania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.
10. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Infolinia: 606 950 000 (w godzinach 10.00 – 13.00), e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl.
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki:
- Oświadczenia dla kandydata
- Klauzula zgody
- Kwestionariusz kandydata
 
 
 
 
 
 
 

 


Dodane pliki:


Wyświetleń strony: 263
Data wytworzenia: 13-06-2022, 12:42:00 przez Maria Nowak
Opublikowano: 13-06-2022, 12:50:37 przez Maria Nowak

Drukuj | Powiadom znajomego