OPS Chrzypsko Wielkie

biuletyn informacji publicznej

64-412 Chrzypsko Wielkie, ul. Główna 16

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu
Kontrast

Nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego


 

Chrzypsko Wielkie, 12 czerwiec 2022r. 
 
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego
 
Stanowisko: pracownik socjalny.
Wymiar etatu: pełen etat.
Wymagania:
 1. wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z art. 116, ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2021 r., poz. 2268 ze zm.), tj. spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:
 1. posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
 2. ukończyła studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej,
 3. do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
 • pedagogika,
 • pedagogika specjalna,
 • politologia,
 • polityka społeczna,
 • psychologia,
 • socjologia,
 • nauki o rodzinie,
2.     ukończyła studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków, o których mowa w pkt 3.
 1. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4.     Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
 1. Znajomość regulacji prawnych z zakresu: pomocy społecznej, wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zatrudnienia socjalnego, ochrony zdrowia psychicznego, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, kodeksu postępowania administracyjnego.
 
Wymagania dodatkowe:
 1. inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
 2. preferowane doświadczenie zawodowe na stanowisku pracownika socjalnego,
 3. gotowość podjęcia pracy od zaraz,
 4. samodzielność jak również umiejętność pracy w zespole,
 5. odporność na stres,
 6. odpowiedzialność, sumienność i dokładność,
 7. dyspozycyjność i zaangażowanie,
 8. umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa,
 9. komunikatywność, w tym łatwość przekazywania informacji,
 10. prawo jazdy kat. B oraz samochód osobowy do wyjazdów w teren.
Zakres realizowanych zadań na stanowisku:
 1. rozpoznawanie oraz analiza indywidualnych potrzeb mieszkańców danego rejonu,
 2. przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych,
 3. prowadzenie indywidualnej pracy socjalnej w oparciu o „kontrakt socjalny”,
 4. prowadzenie środowiskowej pracy socjalnej,
 5. udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń lub usług Ośrodka,
 6. informowanie o możliwościach korzystania z pomocy, a także kontaktowanie podopiecznych Ośrodka z odpowiednimi placówkami, instytucjami i organizacjami, realizacja zadań wynikających z innych ustaw, w tym w szczególności z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o zatrudnieniu socjalnym,
 7. uczestniczenie w analizie i ocenie skuteczności stosowanych form pomocy i metod pracy socjalnej,
 8. pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb osób i rodzin,
 9. inicjowanie nowych form pracy i pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej,
 10. prowadzenie dokumentacji środowisk objętych pomocą i realizowanych zadań,
 11. realizacja innych zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin, w tym lokalnych i rządowych programów osłonowych,
 12. analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
 13. opracowywanie i przedkładanie danych właściwym komórkom organizacyjnym, w celach analitycznych i statystycznych,
 14. realizacja procedury „Niebieskiej Karty”,
 15. współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zgodnie z wewnętrznymi procedurami działania,
 16. generowanie danych do sprawozdań z realizacji programów,
 17. diagnozowanie potrzeb i problemów związanych z bezdomnością na terenie Gminy Chrzypsko Wielkie przy współpracy z organizacjami i instytucjami prowadzącymi działania na rzecz pomocy osobom bezdomnym,
 18. zapewnienie mieszkańcom gminy usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych,
 19. kierowanie i umieszczanie w domach pomocy społecznej,
 20. naliczanie odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej osób zobowiązanych do jej ponoszenia,
 21. przygotowywanie projektów umów dla osób zobowiązanych do wnoszenia opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej
 22. inne zadania zlecone przez Kierownika Ośrodka.
Dokumenty, jakie musi złożyć kandydat:
 1. podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych (pliki do pobrania),
 2. podpisane własnoręcznie podanie,
 3. podpisany życiorys (CV) (obejmujące dane wymienione w art. 221 Kodeksu pracy),
 4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy,
 5. podpisane własnoręcznie oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy na danym stanowisku pracy,
 7. podpisane własnoręcznie oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
 1. Termin składania dokumentów: nieograniczony
 2. Wymagane dokumenty należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim ulica Główna 16 pokój nr 17 w godzinach pracy Ośrodka lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.
 
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim zastrzega sobie prawo odwołania postępowania rekrutacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyny.
 
Załączniki:
1.     Kwestionariusz osobowy.
2.     Klauzula zgody.
 
 
 
 

 Wyświetleń strony: 392
Data wytworzenia: 12-07-2022, 13:06:10 przez Maria Nowak
Opublikowano: 12-07-2022, 13:15:19 przez Maria Nowak

Drukuj | Powiadom znajomego