OPS Chrzypsko Wielkie

biuletyn informacji publicznej

64-412 Chrzypsko Wielkie, ul. Główna 16

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu
Kontrast

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych


 

W związku z rozpoczęciem obowiązywania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; RODO), informuję Panią/Pana, że:
 
I.               Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim, ul. Główna 16, 64-412 Chrzypsko Wielkie.Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres siedziby lub poprzez wiadomość e-mail: opschrzypskow@pomost.poznan.pl
II.              Dane Inspektora Ochrony Danych: Edyta Wasilewska, e-mail: opschrzypskow@pomost.poznan.pl.
III.             Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach: realizacji zadań własnych Ośrodka, zadań zleconych oraz zawartych umów i porozumień.
IV.           Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz w celu realizacji zadań, o których mowa w pkt. III.
V.             Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
VI.           Osoba, której dane osobowe są przetwarzane posiada prawo z
VII.          ądania dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach przewidzianych prawem, a takz
VIII.        e wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę może Pani/Pan odwołać w formie pisemnej wysłanej na adres siedziby Administratora lub mu bezpośrednio doręczonej.
IX.            W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe, ich podanie jest wymogiem ustawowym (obowiązek podania danych osobowych) lub umownym (na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane będą przetwarzane). W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informacje udzielane będą przez merytorycznych pracowników Ośrodka.
I.      Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
II.   Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

 Wyświetleń strony: 180
Data wytworzenia: 17-08-2022, 12:07:27 przez Maria Nowak
Opublikowano: 17-08-2022, 12:09:05 przez Maria Nowak

Drukuj | Powiadom znajomego